LIFE GOES ON.....

LIFE GOES ON.....

Tuesday, April 28, 2015

அழிவுக்கவி - கவிதை - ‘ரிஷி’

அழிவுக்கவி
                                                                                                                            ‘ரிஷி’


வருக்கு
யாரையேனும் பழித்துப் பேசவில்லையென்றால்
அன்றைக்கு நிம்மதியாய்த் தூக்கம் வராது.

ஆயிரமாயிரமாண்டுகளாக அவரை  யாரோ
அதலபாதாளத்தில் குழிதோண்டிப் புதைத்திருப்பதாய்
அன்றாடம்  ஆகாயவிமானத்தில் பறந்துகொண்டே
அருள்வாக்களிப்பதாய்
கதைத்துக்கொண்டேயிருக் கிறார்…..

(கவிதை எழுதும் ஆண்கள்  இங்கே
கடல் தாண்டிச் செல்வது முண்டோ?)

ஆவியோ என்று திகிலாய்த்தானிருக்கிறது…

கூவிக்கூவியோ கேவிக்கேவியோ
சீவிச் சிங்காரித்துக்கொண்டு
கோணிய இடுப்புடன் இளித்துக்கொண்டு நிற்கிறா
ரெங்கெங்கு காணினும்.

மறக்காமல்
அப்பாவிகளாய்ப் பார்த்து அறுக்கப்படும் மறைநூல் கண்டு
குறையாத  உவகைகொள்ளும் அவருடைய
உலகளாவிய அன்பு மனம்
உடனடியே விரைந்து
புரையோடிய வன்மத்தில் யாரோ எழுதிய அற்ப வாசகத்தைத்
தப்பாமல் தன் முகநூலில் பதிவேற்றம் செய்து
யுகப்புரட்சி செய்துவிடும்!

பொறுப்பேற்பில்லா அரியாசனத்தில் அமரக் கசக்குமா என்ன?

ஆனால் ஒன்று _
மறந்தும் கேட்டுவிடலாகாது அவர் வேலைபார்ப்பது எங்கு, யாரிடம் என்று.

சகலரோகக்காரணியாய் அணுவோ கனவோ மனுவோ
ஏதோ ஒன்றைக் கெட்டியாய் உருவேற்றிக்கொண்டபடி
நிகழ்கால வரலாறை விடாப்பிடியாகக் கணக்கிலெடுத்துக்கொள்ள மறுத்து
எப்போதும் பற்களை நறநறத்தபடி
ஒப்பித்தலில் கண்டிப்பாக முதல்பரிசு அவருக்குத் தான்.

’இறந்த இருபதுபேருக்காய்’ அவரெதிரே
அழுதுபுரளாதோர் 
சிரத்சேதம் செய்யப்படத் தக்கவர் என்பார்.

அவர்களை ’உருப்படிகளா’க அனுப்பியது யார்?
தருக்களைத் தொடர்ச்சியாக வெட்டிவருவது யார்?
திருட்டுத்தனமாய் விற்றுத் தருவது யார்?
லாபம் பெறுவது யார்?
இந்தக் கேள்விகளைக் கேட்குமா
இவரின் இகழ்ச்சிநிறை அறிவுலகம்?

’குரலற்றவர்களின் குரலாக’த் திகழும்
அதிகாரப் பெருவிருப்பில்
கழுத்துகளைக் கணக்கெடுத்துக் கயிறா லிறுக்கியபடியே
கவிதை யெழுதும் சாகாவரம் பெற்றவர்!

'Locally Global, Globally Local'

இவராமே   மூவேழுலகும் முக்காலமும் மெச்சும்
மேதகு உன்னதத் தமிழ்க்கவிஞர்….!

இதற்குண்டோ மேல்முறையீடு தாக்கல்….?


0Wednesday, April 15, 2015

RIPPLES AND BUBBLES

RIPPLES AND BUBBLES


rishi
 METAMORPHOSIS
Poems say nothing

Unless the reader becomes the poet


SYNOPSIS
Words in a poem are but  
thorns and flowers in a jungle divine.


  RECOGNITION
Awards are an unwanted interference
Between me and my pursuits intense


REALIZATION
Claps, applause _ can they 

ever equal the joy of creating?

EXERCIZE
I walk along the vast expanse of

evergreen infinity of the world within.
 PRAYER
Let me be wide awake in a

Dreamless fullthroated sleep tonight.PAST PRESENT FUTURE
Time remained an endless ocean
of eight o’ clock
till the time we realized
that the clock had stopped
tick tock tock....


 


A LULLABY TO MY OWN SELF

A LULLABY TO MY OWN SELF

‘rishi’  A feeling unknown-
weighing me down….
What is it
Way beyond the mist….

I drift along
through nameless pangs
in these very moments
leaving no trace
yet having grace and force
Proving the very source
of all that is our being

Language proving
ineffective
to pinpoint the pricking spots
nor ease the ache therein…..

Words unwritten
Poems escaping the pen
Minutes slipping through
The fingers failing to grip
Sleep overpowering
the lust to keep awake….
For my own sake….

Just give and take
what …. not…. this… that
What’s up
who asks whom
Ma’m, Sir, Hon’ble,
May you  all be able
to wade through these endless wanderings
Windows are or is
just a capital W decides
so is Mouse, you see
Sea is sea, near or far
Shore is there;
So fares Nature.

 Secret-cameras mushroom
in dressing-rooms
bathrooms
courtrooms
bridegrooms
brooms
there zooms
the tip of a gun
targeting you me everyone.

Get up
Go to sleep
No time to sup or weep
True, between the cup and the lip
Lies a chasm so deep.

Moon unseen
Song unheard
Death not defied
Sensitivities defiled
Mystery shrouding
I move on
A feeling unknown
weighing me down